Privacy Policy

 
 
content will come here  content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here content will come here 
ส่งยืนยันรอการตรวจสอบขั้นตอนการสมัคร
 
1. การกรอกข้อมูลยืนยันตัวตน
1.1 เลือกยืนยัน
1.1.2 บัตรประจำตัวประชาชน
1.1.3 หนังสือเดินทาง
1.2 ชื่อ-นามสกุล
1.3 ยืนยัน
1.3.1 เลขประจำตัวบัตรประชาชน
1.3.2 เลขประจำตัวหนังสือเดินทาง
1.4 ยืนยัน กระเป๋า bitcoin
1.5 สแกนรูปถ่าย
1.5.1 บัตรประจำตัวประชาชน
1.5.2 หนังสือเดินทาง
1.6 เลือกยืนยันบัญชีธนาคาร
1.7 ยืนยันชื่อบัญชีธนาคาร
1.8 ยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคาร
1.9 สแกนรูปถ่ายบัญชีธนาคาร
กดยืนยันรอการตรวจสอบ
 
2. การสมัครและสั่งซื้อแพ็คเก็จ
2.1 เลือแพ็คเก็จที่ต้องการ
2.2 อัพโหลดรูปภาพชำระเงิน
ส่งยืนยันรอการตรวจสอบ